امروز تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
«مهار تورم و رشد تولید»

 

🔴 "نشست کمیسیون تخصصی ایمنی و بهداشت محیط کار انجمن"
🔻چهارمین نشست کمیسیون تخصصی ایمنی و بهداشت محیط کار انجمن در روز دوشنبه مورخ 15 آبانماه 1402 به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در محل زرندیه(شهرستان ماًمونیه)، با حضور ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی،جناب آقای مهندس محمودی ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مهندس فرج نیا، مدیر محترم اجرایی انجمن جناب آقای مهندس حیدری و دیگر اعضای کمیته برگزار شد.

🔰"روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور"

برچسب ها :