Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,26 January , 2022 ) ۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن
 خانه / مقالات همکاران / پژوهش / شناسایی فرآیندهای سازمانی و انتخاب فرآیندهای کاندید و بازطراحی


شناسایی فرآیندهای سازمانی و انتخاب فرآیندهای کاندید و بازطراحی انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق

در طول این سالها، شرکت ها از طریق بهبود و بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار بدون افتبهه وری، کیفیت و زمان پاسخ دهی، مزیتی رقابتی را برای خودایجا کرده اند. از زمان انقلاب صنعتی، تکنیک های مدیریت به طور مداوم رشد کرده اند: از توصیف فرآیند و مدیریت گردشکار تا بهبود فرآیند ومهندسی مجددتا مدیریت امروزی. ...

   

 مجموعه کارهایی که یک سازمان برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خود انجام میدهد تا از ساختارهای سنتی عمودیو سلسله مراتبی به ساختارهای افقی، میان فعالیتی ، مبتنیبر گوه و ساختارسطحی تبدیل شود، به طوری که در آن، همه پردازش ها و فرآیندهابرای جلب رضایت مشتریان صورت گیرد.

مطالب مرتبط
 
 

None None None None None None