Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Monday,11 December , 2017 ) ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
 
روشھای مدیریت مصرف در زمینه استفاده بھینه از نیروی برق
طرح کاهش تلفات نوری در معابر تجاری
استفاده از منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع سمنان
اصول انتخاب وبرآورد ظرفیت و بکارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع
بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان قرارداد دائم

 
 

تألیف همکاران شرکت های توزیع