Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Friday,30 October , 2020 ) ۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
 
مديريت نقدينگي وگردش مالي شركت هاي توزيع
شناسایی فرآیندهای سازمانی و انتخاب فرآیندهای کاندید و بازطراحی
كنترل مستقيم بارهای وقفه پذير به منظور پيكسايی و كاهش هزينه توسط الگوريتم SA چند هدفه
(Benchmarking) بهکاوی یا محک زنی یا الگو برداری

 
 

پژوهش