Invalid attempt to read when no data is present. صفحه مورد نظر وجود ندارد
Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,26 January , 2022 ) ۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن
 


صفحه مورد نظر وجود ندارد انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق

آگاهی و بررسی دقیق علل بروز حوادث در شبکههای توزیع نیرو میتواند نقش بسیار مهمی را در نگهداری و بهرهبرداری مطلوب از شبکه ایفا نماید، به همین دلیل ریشهیابی و انعکاس علل بروز حوادث مذکور در سطح کشور مربوط به کلیه شرکتهای برق منطقهای کمک شایانی در پیشگیری و تقلیل حوادث مشابه خواهد نمود. در این مقاله علل خروج فیدرهای 02 کیلوولت پستهای 36 کیلوولت جنوبشرق تهران مورد بررسی و بحث قرار میگیرد. ...

   

 رشته توزیع در همه زمینه ها به کوشش و تلاش وافری نیاز دارد زیرا حدود نیمی از سرمایه گذاری صنعت

برق در این رشته خرج میگردد که در صورت رعایت مواردی چند منجر به صرفه جوئی های قابل توجه

خواهد شد.

معموالً توجه کمتری به سیستم توزیع در مقایسه با سیستم تولید و انتقال مبذول میگردد ولی بایستی

توجه داشت که اگر به سیستم توزیع توجه کافی نشود نمیتوان برروی درآمد حاصله آن زیاد حساب کرد،

لذا در این مقاله علل بروز حوادث در شبکه توزیع نیرو که منجر به قطع فیدرهای 02 کیلوولت شده است

مورد بررسی قرار میگیرد.

...

دریافت کامل فایل 

مطالب مرتبط
 
 

None None None None None None